Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

345/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 11. července 2002,

kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Změna: 65/2006 Sb.
Změna: 65/2006 Sb. (část)
Změna: 65/2006 Sb. (část)
Změna: 259/2007 Sb.
Změna: 204/2010 Sb. (část)
Změna: 204/2010 Sb.
Změna: 285/2011 Sb.
Změna: 120/2015 Sb.

                Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:

§ 1

nadpis vypuštěn

                Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Schvalování typu a ověřování

                Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.

§ 2a

Prodloužení doby platnosti ověření

                Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.

§ 3

Zrušovací ustanovení

                Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

§ 4

Účinnost

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.

DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL

Položka    Obor měření, druh měřidla           Doba platnosti

                                                  ověření

1          Měřidla geometrických veličin

1.1        Měřidla délky

1.1.1.     Délková měřidla na metrové zboží     2 roky

1.1.2      Měřická pásma                        bez omezení

1.1.3      Měřicí zařízení pro měření délky     2 roky

           navinutelného zboží

1.1.4      Taxametry                            2 roky

1.1.5      Měřicí sestavy taxametru

           vozidel taxislužby                   2 roky

1.1.6      Automatické hladinoměry

           na stacionárních nádržích

           a) automatické hladinoměry           2 roky 

           b) automatické hladinoměry

              s automatickou kontrolou

              metrologických parametrů          4 roky

1.2        Měřidla plošného obsahu

1.2.1      Stroje na měření plochy usní         1 rok

1.3        Měřidla objemu, průtoku

1.3.1      Kovové odměrné nádoby                2 roky

1.3.2      Výčepní nádoby                       bez omezení

1.3.3      Odměrné baňky, byrety a pipety       bez omezení

           používané ke kontrole objemu

1.3.4      Sedimentační (Westergrenovy) pipety  bez omezení

1.3.5      Přepravní sudy a tanky

           a) přepravní sudy s výjimkou sudů    2 roky

              uvedených v bodě b)

           b) přepravní sudy vyrobené           bez omezení

              z korozivzdorných materiálů,

              tvarově stálé

           c) přepravní tanky (cisterny)        4 roky

              na kapaliny

1.3.6      Stacionární nádrže používané jako

           měřidla objemu

           a) chladicí a úschovné nádrže na     4 roky

              mléko

           b) dřevěné sudy                      5 roků

           c) betonové a zděné skladovací       bez omezení

              nádrže

           d) sudy a nádrže z ostatních         10 roků

              materiálů

1.3.7      Butyrometry                          bez omezení

1.3.8      Kontrolní lihová měřidla používaná   3 roky

           k měření objemu vyrobeného lihu1)

1.3.9      Měřidla protečeného množství vody

           a) na studenou vodu                  6 roků

           b) na teplou vodu                    4 roky

           c) bubnové vodoměry                  2 roky

           d) objemové vodoměry                 6 roků*)

              *) Na základě kladného výsledku

                 statistické výběrové zkoušky

                 specifikovaného souboru

                 objemových vodoměrů se doba

                 platnosti ověření vodoměrů

                 tohoto souboru prodlužuje o 3 roky.

           e) vodoměry na studenou a teplou      5 roků

              vodu, používané k rozúčtování

              nákladů konečným spotřebitelům

1.3.10     Měřidla protečeného množství plynu

           a) membránová (včetně plynoměrů      10 roků*)

              s teplotní korekcí)                  

              *) Na základě kladného výsledku

                 statistické výběrové zkoušky

                 specifikovaného souboru

                 membránových plynoměrů do

                 velikosti G6 se doba platnosti

                 ověření plynoměrů tohoto

                 souboru prodlužuje o 4 roky.

           b) s otáčivými písty a rychlostmi    5 roků

           c) laboratorní                       5 roků

           d) přepočítávače množství plynu*)

           1. kompaktní                         5 roků

           2. kombinované:

                A) vyhodnocovací jednotka       5 roků

                B) snímač teploty               4 roky

                C) snímač tlaku                 2 roky

           *) Lhůty platnosti ověření platí

              za předpokladu, že jsou

              přepočítávače množství

              plynu podrobované pravidelné

              zkrácené zkoušce s dobou

              platnosti 1 rok.

1.3.11     Členy měřidel a měřicích sestav

           protečeného množství tekutin

           a) snímače protečeného množství      6 roků

              studené vody

           b) snímače protečeného množství      4 roky

              teplé vody

           c) snímače protečeného množství      5 roků

              plynu

           d) snímače tlaku                     2 roky

           e) snímače tlakové diference         1 rok

           f) snímače teploty                   4 roky

           g) průtočné vibrační hustoměry       1 rok

           h) vyhodnocovací jednotky pro vodu   6 roků

           i) vyhodnocovací jednotky pro        2 roky

              kapaliny jiné než voda nebo

              než zkapalněné plyny

           j) vyhodnocovací jednotky

              pro plyn                          5 roků 

           k) snímače teploty se

              zabudovaným převodníkem           2 roky 

             

           l) snímače protečeného množství

              kapalin jiných než voda

              nebo než zkapalněné plyny         2 roky 

             

           m) snímače protečeného množství

              zkapalněných plynů                1 rok

1.3.12     Měřidla a měřicí sestavy protečeného 2 roky

           množství kapalin jiných než voda

           nebo než zkapalněné plyny

1.3.13     Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok

           množství zkapalněných plynů

1.3.14     Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok

           množství stlačeného zemního plynu

2          Měřidla mechanických veličin

2.1        Měřidla hmotnosti

2.1.1      Závaží obchodní a speciální běžná    2 roky

           (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná

           (2 a 3. tř.)

2.1.2      Váhy s neautomatickou činností

           a) váhy třídy I, II a III            2 roky

           b) váhy třídy IIII používané pro     2 roky

              vážení písku, přírodního

              kameniva, tuhého komunálního

              odpadu, recyklovaných materiálů,

              stavební suti, minerálních

              a lámaných materiálů a vážení

              malty a betonu u jejich výrobců

              a přepravců

2.1.3      Váhy s automatickou činností

           a) váhy pro vážení kolejových        2 roky

              vozidel za pohybu tř. 0,2;

              0,5 a 1

           b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro           1 rok

              vážení silničních vozidel za   

              pohybu pro stanovení sankcí,

              poplatků, tarifů a daní; pro

              nízkorychlostní kontrolní vážení

              podle zvláštního právního předpisu3);

              pro vážení písku, přírodního

              kameniva, tuhého komunálního

              odpadu, recyklovaných materiálů,

              stavební suti, minerálních a

              lámaných materiálů a vážení

              malty a betonu u jejich výrobců

              a přepravců

           c) váhy pro vysokorychlostní         1 rok

              kontrolní vážení silničních

              vozidel za pohybu podle

              zvláštního právního předpisu3)

              s relativní chybou měření menší

              nebo rovnou +- 5 % pro celkovou

              hmotnost vozidla a +- 11 % pro

              zatížení na nápravu

           d) pásové váhy tř. 0,25; 0,5; 1 a 2  2 roky

           e) váhy plnicí a dávkovací           2 roky

2.1.4      Váhy kontrolní s automatickou        1 rok

           i neautomatickou činností používané

           výrobci a dovozci hotově baleného

           zboží pro měření skutečného obsahu

           výrobku v hotovém balení

2.1.5      Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení:

           a) na nápravu nebo kolo u kolejových 3 roky

              vozidel

           b) na nápravu u silničních vozidel   1 rok

2.1.6      Obilní zkoušeče                      2 roky

2.2        Měřidla mechanického pohybu

2.2.1      Silniční rychloměry používané při    1 rok

           kontrole dodržování pravidel

           silničního provozu

2.2.2      Tachografy s registrací pracovní

           činnosti řidičů motorových vozidel,

           která jsou jimi povinně vybavena

           a) analogové                         2 roky od data ověření

           b) digitální                         2 roky od data ověření

2.3.       Měřidla tlaku

2.3.1      Oční tonometry

           a) mechanické                        1 rok

           b) elektronické                      2 roky

2.3.2      Přístroje na měření tlaku krve       2 roky

2.3.3      Měřidla tlaku v pneumatikách         2 roky

           silničních motorových vozidel s

           výjimkou měřidel tlaku používaných

           výlučně pro měření tlaku v pneumatikách

           uživateli motorových vozidel.

2.4        Měřidla síly

2.4.1      Napínací soupravy na předpjatý

           beton a horninové kotvy              6 měsíců

3          Měřidla tepelně technických veličin

3.1        Měřidla teploty a tepla

3.1.1      Elektronické teploměry lékařské

           a zvěrolékařské                      2 roky

3.1.2      Měřiče tepla a chladu a jejich členy

           a) kompaktní měřiče tepla a chladu   4 roky 

           b) měřidla protečeného množství

              nosného média                     4 roky 

           c) snímače teploty                   4 roky 

           d) snímače teploty se zabudovaným

              převodníkem                       2 roky 

           e) snímače tlaku a tlakové

              diference                         2 roky 

           f) vyhodnocovací jednotky

              kombinovaných měřičů tepla

              a chladu                          4 roky

3.1.3      Teploměry pro kontrolu teploty       1 rok

           zmrazených potravin používané

           státními kontrolními orgány

3.1.4      Teploměry pro kontrolu teploty

           prostředí a teplé užitkové vody

           s dělením 0,1 st. C a lepším

           používané státními kontrolními

           orgány2)

           a) skleněné                          4 roky

           b) elektronické                      2 roky

4          Měřidla elektrických a magnetických

           veličin

4.1        Měřidla elektrických veličin

4.1.1      Indukční elektroměry vyrobené do

           31. prosince 1989

           a) pro měření elektrické energie     10 roků

              v přímém zapojení

           b) pro měření elektrické energie     5 roků

              ve spojení s měřicími

              transformátory

4.1.2      Indukční elektroměry vyrobené po

           1. lednu 1990

           a) pro měření elektrické energie     16 roků*)

              v přímém zapojení

              *) Na základě kladného výsledku

                 statistické výběrové zkoušky

                 specifikovaného souboru elektroměrů

                 se doba platnosti ověření

                 elektroměrů tohoto souboru

                 prodlužuje o 4 roky.

           b) pro měření elektrické energie

              ve spojení s měřicími transformátory

              v úrovni NN                       12 roků

           c) pro měření elektrické energie     5 roků

              ve spojení s měřicími transformátory

              v úrovni VN a VVN

4.1.3      Statické elektroměry

           a) pro měření elektrické energie     12 roků*)

              v přímém zapojení

              *) Na základě kladného výsledku

                 statistické výběrové zkoušky

                 specifikovaného souboru elektroměrů

                 se doba platnosti ověření

                 elektroměrů tohoto souboru

                 prodlužuje o 4 roky.

           b) pro měření elektrické energie     12 roků

              ve spojení s měřicími transformátory

              v úrovni NN

           c) pro měření elektrické energie     5 roků

              ve spojení s měřicími transformátory

              v úrovni VN a VVN

4.1.4      Měřicí transformátory proudu a napětí

           a) indukční používané ve spojení     bez omezení

              s elektroměry

           b) kapacitní používané ve spojení    5 roků

              s elektroměry

4.2.1      Měřicí sestavy s Epsteinovým         5 roků

           přístrojem pro měření magnetických

           vlastností plechů pro elektrotechniku

4.2.2      Měřicí sestavy pro měření magnetů    5 roků

5          Měřidla optických veličin

5.1        Měřidla světelných veličin

5.1.1      Optické radiometry pro spektrální    1 rok

           oblast 400 nm až 2800 nm a měření

           vyzařování v rozsahu 10E-3 W.mE-2

           až 10 2 W.mE-2

5.1.2      Luxmetry                             2 roky

6          Měřidla času, kmitočtu a akustických

           veličin

6.1        Měřidla akustického tlaku

6.1.1      Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2 2 roky

6.1.2      Pásmové filtry                       2 roky

6.1.3      Audiometry tónové                    2 roky

6.1.4      Měřicí mikrofony                     2 roky

6.1.5      Osobní zvukové expozimetry           2 roky

7          Měřidla fyzikálně chemických veličin

7.1        Měřidla hustoty

7.1.1      Laboratorní hustoměry s hodnotou     bez omezení

           dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou

           hustoměrů na měření zrnitosti zemin

           (Casagrande)

7.1.2      Laboratorní lihoměry s hodnotou      bez omezení

           dílku <=  0,2 %

7.1.3      Laboratorní cukroměry s hodnotou     bez omezení

           dílku 0,1 %

7.1.4      Laboratorní moštoměry s hodnotou     bez omezení

           dílku 0,2 kg.hlE-1

7.1.5      Laboratorní hustoměry na mléko       bez omezení

           s hodnotou dílku =< 0,5 kg.mE-3

7.2        Měřidla indexu lomu (refraktometrie)

7.2.1      Hranolové refraktometry s chybou     3 roky

           měření indexu lomu menší nebo

           rovnou +/- 2.10E-4

7.2.2      Hranolové refraktometry s chybou     4 roky

           měření indexu lomu menší nebo

           rovnou +/- 5.10E-5

7.3        Měřidla vlhkosti pevných látek

7.3.1      Vlhkoměry na obiloviny a olejniny    1 rok

           třídy přesnosti 1 a 2

7.4        Měřidla chemického složení

7.4.1      Procesní plynové chromatografy pro   1 rok

           stanovení energetické hodnoty

           zemního plynu

7.4.2      Analyzátory alkoholu v dechu         1 rok

8          Měřidla veličin atomové a jaderné

           fyziky

8.1        Měřidla používaná pro kontrolu       2 roky

           limitů aktivity a objemové aktivity

           výpustí z jaderných zařízení, ze

           zařízení pro těžbu nebo úpravu

           radioaktivních surovin, zpracování

           nebo aplikací radioaktivních materiálů

           a z úpraven radioaktivních odpadů

           a pro stanovení radiační zátěže okolí

           v důsledku výpustí

8.2        Měřidla aktivity diagnostických a    1 rok

           terapeutických preparátů aplikovaných

           in vivo pacientům

8.3        Měřidla používaná pro stanovení      2 roky

           diagnostických a terapeutických

           dávek při lékařském ozáření

8.4        Měřidla objemové aktivity 222 Rn     2 roky

           ve vzduchu a vodě a ekvivalentní

           objemové aktivity 222Rn ve vzduchu,

           a to jak okamžitých hodnot, tak

           krátkodobých i dlouhodobých průměrů

8.5        Sestavy používané pro kontrolu       1 rok

           limitů ozáření osob, hromadně

           provozovanou osobní dozimetrií

8.6        Spektrometrické sestavy pro analýzu  2 roky

           zdrojů nebo polí záření alfa, beta,

           gama a neutronů

8.7        Nespektrometrická měřidla aktivit    2 roky

           a dávek používaná pro kontrolu

           dodržování limitů v oblasti radiační

           ochrany nebo jaderné bezpečnosti

           a pro měření havarijní

8.8        Měřidla aktivit a dávek používaná    2 roky

           pro kontrolu limitů při nakládání

           s radioaktivními odpady a

           pro kontrolu uvolňovacích úrovní

           a podmínek při uvádění radionuklidů

           do životního prostředí

8.9        Sestavy používané pro zjišťování     2 roky

           přítomnosti zdrojů ionizujícího

           záření při nelegálním či nežádoucím

           transportu

8.10       Měřidla aktivit pro kontrolu mezních

           hodnot obsahu přírodních radionuklidů

           ve stavebních materiálech a vodách

           a nejvyšších přípustných úrovní

           radioaktivní kontaminace potravin    2 roky 

8.11       Měřidla dávek používaná pro

           schvalovací měření při ozařování

           potravin                             2 roky

Vybraná ustanovení novel

 Čl. II vyhlášky č. 285/2011 Sb.

Přechodné ustanovení

                Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.

 Čl. II vyhlášky č. 120/2015 Sb.

Přechodné ustanovení

                Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena.

____________________

1) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kte

rou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti