Usnesení Vlády Česlé republiky ke Zprávě o harmonizaci technických předpisů v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie za rok 2001

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. března 2002 č. 232

ke Zprávě o harmonizaci technických předpisů v rámci přípravy
České republiky na vstup do Evropské unie za rok 2001

 

V l á d a 

I.  b e r e   n a   v ě d o m í  Zprávu o harmonizaci technických předpisů v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie za rok 2001 uvedenou v části III materiálu č. j. 248/02 a upravenou podle připomínek vlády;

II. s c h v a l u j e

1. Harmonogram legislativních kroků k zajištění transpozice technických předpisů Evropských společenství do legislativy ČR do 31. prosince 2002, uvedený v příloze  č. 1 tohoto usnesení (dále jen „Harmonogram 1“),

2. Zásady pro řízení a koordinaci procesu přijímání a uplatňování technických předpisů Evropských společenství, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení (dále jen „Zásady“), včetně Harmonogramu legislativních kroků k zajištění uplatňování technických předpisů Evropských společenství v ČR po 1. lednu 2003 (dále jen „Harmonogram 2“);

III.  u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) zajistit splnění úkolů podle Harmonogramu 1 a  o jejich splnění informovat předsedu  Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

b) postupovat při přejímání a uplatňování technických předpisů Evropských společenství podle Zásad,

c) zajistit, aby do 31. května 2002 byly předsedovi Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví poskytnuty údaje pro doplnění Harmonogramu 2, zajistit jeho průběžnou aktualizaci a plnění úkolů v něm uvedených,

2. místopředsedovi vlády a  ministru průmyslu a obchodu

a) zajistit splnění úkolů podle Zásad,

b) sledovat a koordinovat dodržování Zásad a splnění úkolů podle Harmonogramů 1 a 2,

c) nejpozději k datu vstupu České republiky do Evropské unie předložit vládě návrh rozsahu technických předpisů, které budou dále sledovány v rámci Zásad,

3. ministru zdravotnictví  přijmout opatření, aby nejpozději do 30. červ-na 2002 byly vydány prováděcí předpisy, týkající se  balených minerálních vod a hygieny prodeje potravin;

IV.  z r u š u j e  ke dni 31. prosince 2002 usnesení vlády ze dne 3. března 1993 č. 97, o zásadách sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem s technickými předpisy Evropských společenství.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních

orgánů státní správy

Předseda vlády

Ing. Miloš   Z e m a n

v z. JUDr. Pavel  R y c h e t s k ý , v. r.

místopředseda vlády

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti