Seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb.

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Upozornění: Odkazy na texty právní předpisů se otevírají v novém okně prohlížeče.

 

 1. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. /PDF 258 kB/, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb. /PDF 297 kB/, nařízení vlády č. 78/1999 Sb. /PDF 186 kB/, nařízení vlády č. 323/2000 Sb. /PDF 941 kB/, nařízení vlády č. 329/2002 Sb. /PDF 1 MB/, nařízení vlády č. 88/2010 Sb. /PDF 751 kB/ a nařízení vlády č. 450/2016 Sb.
 2. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb. /PDF 246 kB/, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb. /PDF 288 kB/
 3. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb. /PDF 9 MB/, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. a vyhlášky č. 69/2014 Sb.
 4. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb. /PDF 6 MB/, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (96/57/ES)
 5. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. /PDF 828 kB/, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. /PDF 299 kB/, nařízení vlády č. 315/2009 Sb. /PDF 3 MB/a nařízení vlády č. 80/2014 Sb. /PDF 527 kB/ (75/324/EHS ve znění 94/1/ES, 2008/47/ES a 2013/10/EU + N EPaR 1272/2008)
 6. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. /PDF 3 MB/, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. /PDF 1 MB/ a nařízení vlády č. 198/2006 Sb. /PDF 406 kB/ (86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES)
 7. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. /PDF 1 MB/, o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (2000/9/ES)
 8. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. /PDF 878 kB/, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. /PDF 1 MB/ a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. /PDF 689 kB/
 9. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. /PDF 1 MB/ o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. /PDF 560 kB/ (98/34/ES) a nařízení vlády č. 25/2014 Sb.
 10. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb./PDF 13 MB/, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb./PDF 89 kB/ a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. /PDF 86 kB/ (92/42/EHS)
 11. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. /PDF 1,5 MB/o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.  /PDF 438 kB/, nařízení vlády č. 289/2010 Sb. /PDF 530 kB/, nařízení vlády č. 88/2012 Sb. /PDF 879 kB/ a nařízení vlády č. 72/2016 Sb. /PDF 515 kB/ (2008/57/ES)
 12. Nařízení vlády č. 365/2005 Sb. /PDF 1,2 MB/, o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů (2002/88/ES)  
 13. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. /PDF 4,2 MB/, o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. /PDF 284 kB/ a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. /2 MB/ (2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU)
 14. Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. /PDF 1,4 MB/ o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb. /PDF 276 kB/, nařízení vlády č. 339/2013 Sb. /PDF 515 kB/, nařízení vlády č. 151/2015 Sb. /567 kB/ (2009/48/ES, ve znění SK 2012/7/EU + NK 681/2013 a SK 2014/84/EU) a nařízení vlády č. 97/2017 Sb.
 15. Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. /PDF 779 kB/ o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení  (2010/35/EU)
 16. Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. /PDF 754 kB/ o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (2011/65/EU), ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
 17. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. /PDF 3 MB/ o technických požadavcích na zdravotnické prostředky (93/42/EHS, ve znění 98/79/ES, 2000/70/ES, 2001/104/ES, N 1882/2003 a 2007/47/ES)
 18. Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (90/385/EHS, ve znění 93/42/EHS, 93/68/EHS, N 1882/2003 a 2007/47/ES)
 19. Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (98/79/ES, ve znění N 1882/2003, N 596/2009 a 2011/100/EU)

   

Poslední změna: 2. 4. 2019

Poznámka:          

V závorkách jsou uvedena čísla směrnic ES (resp. EU), které daná nařízení vlády přejímají, popřípadě i čísla nařízení EU (označeno N), jde-li o zajištění jejich aplikace v ČR, či nařízení Komise (NK) nebo čísla směrnic Komise (označeno SK).

V případě vydání tzv. kodifikovaného znění směrnice, která úplným zněním nahrazuje předchozí směrnici se všemi jejími změnami (odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na směrnici kodifikovanou), je před kodifikovanou směrnicí uvedena zkratka „kodif.“. Za středníkem zůstává označení směrnice původní s datem jejího nahrazení. Nařízení vlády se v takovém případě nemění.

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti