Zásady pro podávání žádostí o oznámení subjektů posuzování shody

Zpracováno pro účely konzultačních jednání v období do nabytí účinnosti vnitrostátních právních předpisů s cílem předběžného posouzení splnění požadavků týkajících se oznámených subjektů

V návaznosti na § 18 odst. 2 návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh (dále jen „návrh zákona“) a v souvislosti s tím, že od roku 2016 budou účinné evropské směrnice, které respektují principy nového legislativního rámce, je zveřejněn pokyn odboru státního zkušebnictví ÚNMZ: P1/červen 2015/Zásady pro podávání žádostí o oznámení subjektů posuzování shody (PDF 716 kB).

V současné době probíhají legislativní práce na přípravě vnitrostátních právních předpisů pro oblast rekreačních plavidel a vodních skútrů, výbušnin pro civilní použití, jednoduchých tlakových nádob, elektromagnetické kompatibility, vah s neautomatickou činností, měřidel, výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy, zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, rádiových zařízení a tlakových zařízení. Zveřejněné zásady byly zpracovány pro účely konzultačních jednání v období do nabytí účinnosti vnitrostátních právních předpisů ve výše uvedených oblastech s cílem předběžného posouzení splnění požadavků týkajících se oznámených subjektů.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, které respektují principy nového legislativního rámce (NLF)

Stav ke dni 30.6.2015

(informace zpracovaná pro účely konzultačních jednání)

Předpis EU

Transpozice

Účinnost

Gestor

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček

Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Směrnice Komise 2014/84/EU ze dne 30. června 2014,

kterou se mění dodatek A přílohy II směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček,

pokud jde o nikl.

Směrnice Komise 2014/79/EU ze dne 20. června 2014,

kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček,

pokud jde o látky TCEP, TCPP a TDCP (použitelnost od 21. 12. 2015)

Směrnice Komise 2014/81/EU ze dne 23. června 2014,

kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček,

pokud jde o bisfenol A (použitelnost od 21. 12. 2015)

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. , o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., a nařízení vlády č. 151/2015 Sb.

Od 20.7.2011

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Od 1.7.2013

MD*)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh

Do 30.6.2015

Od 1.7.2015

MPO*)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES

Do 18.1.2016

Od 18.1.2016

MD*)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi

Do 19.4.2016

Od 20.4.2016

ČBÚ*)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh

Do 19.4.2016

Od 20.4.2016

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

Do 19.4.2016

Od 20.4.2016

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh

Do 19.4.2016

Od 20.4.2016

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh

Do 19.4.2016

Od 20.4.2016

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

Do 19.4.2016

Od 20.4.2016

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Do 19.4.2016

Od 20.4.2016

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

Do 19.4.2016

Od 20.4.2016

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

Do 12.6.2016

Od 13.6.2016

ČTÚ*)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

Čl. 13 – do 28.2.2015

Celé: do 18.7.2016

Čl. 13 – od 1.6.2015

Celé: od 19.7.2016

ÚNMZ

*) spolugesce ÚNMZ za oblast oznamování a kontrolu oznámených subjektů

Předpokládá se, že směrnice publikované v rámci přechodu na principy NLF budou transponovány do nových nařízení vlády k provedení nového zákona o posuzování shody stanovených výrobků s výjimkou směrnice 2013/29/EU (pyrotechnické výrobky), která je transponována samostatným zákonem o pyrotechnických výrobcích a nařízením vlády k provedení tohoto zákona a současně i s výjimkou směrnic 2009/48/EU (bezpečnost hraček) a 2010/35/EU (přepravitelná tlaková zařízení), které již transponovány byly.


 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, které respektují principy NLF

 

(účinné)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy

Účinnost od 24.4.2011,

články 3 až 28, 36 až 38, 56 až 63, 65 a 66 a přílohy I, II, III a V až od 1.7.2013

ÚNMZ

 

(v přípravě)

Návrh nařízení – plynové spotřebiče

Dosud nestanoveno

ÚNMZ

Návrh nařízení – osobní ochranné prostředky

ÚNMZ

Návrh nařízení – lanovky

MD*)

Návrh nařízení – zdravotnické prostředky

Návrh nařízení - in vitro diagnostické zdravotnické prostředky

MZ*)

*) spolugesce ÚNMZ za oblast oznamování a kontrolu oznámených subjektů

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti