Výzva k podávání návrhů na řešení úkolů k naplňování „Strategické vize pro evropské normy“.

Evropská komise zveřejnila dne 1. června 2011 dokument „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru“ - Strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020.

Sdělení Komise obsahuje mimo jiné i následující opatření:

Opatření č. 8
Členské státy by měly zajistit, aby se do technické normalizace na vnitrostátní úrovni efektivně zapojily zúčastněné strany, nevládní ekologické organizace a zástupci osob se zdravotním postižením a starších osob (slabší strany).

Opatření č. 9
Národní normalizační orgány by měly zajistit, aby technické normy plně zohledňovaly faktory významné pro spotřebitele, životní prostředí a přístupnost a aby byly přiměřeně zapojeny reprezentativní zúčastněné strany.

Opatření č. 13
Členské státy by měly podporovat účast národních organizací zastupujících malé a střední podniky a společenské subjekty včetně případné finanční podpory.

Zaměrem ÚNMZ je aktivně naplňovat opatření uvedená ve Sdělení komise. Pro podporu těchto opatření bude ÚNMZ po dohodě s MPO alokovat finanční zdroje a vyhlašuje nabídkové řízení k podávání návrhů na řešení úkolů k naplňování „Strategické vize pro evropské normy".

Přepokládaná realizace by měla být ve formě
- tématických příruček, návodů, metodik nebo obdobných dokumentů, které pomáhají zapojení jednotlivých skupin do normalizační práce nebo usnadňují orientaci v systému českých technických norem (ČSN), resp. v systému požadavků stanovených právními předpisy.
- koordinačních činností, které pomáhají a usnadňují zapojení jednotlivých skupin do tvorby technických norem.

Vaše návrhy včetně finanční rozvahy posílejte do 31.3. písemně na adresu Úřadu nebo elektronicky e-mailem na vagel@unmz.cz  nebo unmz@unmz.cz.

Celý text sdělení EK: revize-evrospkeho-normalizacniho-systemu

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti