Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2017

Světový den technické normalizace připadá na 14. říjen. Stalo se velmi sympatickou tradicí, že ÚNMZ k tomuto dni pořádá slavnostní shromáždění, které je platformou pro setkávání všech, kteří se zabývají technickou normalizací a kteří se o ni zajímají.

Nedílnou součástí je již tradičně pořádání semináře na aktuální téma, odborné diskuse a spolu s tím také slavnostní předání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista. V letošním roce proběhly oslavy Světového dne technické normalizace v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT dne 19. 10. 2017.

Při této příležitosti se zde sešli vedoucí představitelé ÚNMZ a rovněž jeho pracovníci, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, členové technických normalizačních komisí, Rady pro technickou normalizaci a Normalizačního výboru, dále spolupracovníci ÚNMZ z řad zpracovatelů technických norem, nejvýznamnější zákazníci ČSN online, reprezentanti dalších organizací věnujících se technické normalizaci a další čestní hosté.

Zasedání zahájil předseda ÚNMZ Mgr. Viktor Pokorný, který přivítal všechny zúčastněné hosty a také laureáty Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista.

Po něm se ujal slova zástupce MPO Ing. Bc. Petr Kameník. Zaměřil se nejen na téma  Smart Cities, které je podle něj exemplárním příkladem propojení technické normalizace, školství a průmyslu, ale i oblast digitální transformace ve spojení s iniciativou Průmysl 4.0. Upozornil, že tato tzv. digitální revoluce a dynamické změny spojené s novými technologiemi se týkají všech firem doslova ve všech odvětvích a standardizace v ní má nezastupitelnou roli.

Dále vystoupil ředitel Sekce odborných působností Mgr. Zdeněk Veselý, který přítomné informoval o tom, že k 1. 1. 2018 dochází k vyčlenění Odboru technické normalizace a některých dalších složek ze struktury ÚNMZ, čímž vznikne Česká agentura pro standardizaci (ČAS). Vysvětlil důvody, které k tomuto kroku vedly, nastínil, jaké budou organizační vztahy mezi ÚNMZ a ČAS a přiblížil hlavní priority této nově vzniklé organizace.

Poté Mgr. Veselý předal slovo čestnému hostu prof. Ing. arch. Ladislavu Lábusovi, Hon. FAIA. děkanu Fakulty architektury ČVUT. Profesor Lábus vysoce ocenil spolupráci s ÚNMZ, zejména pokud jde o projekt týkající se zpřístupnění technických norem pro studenty Fakulty architektury, což nejen významným způsobem přispěje k výuce studentů a k rozvoji jejich povědomí o technických normách, ale také přinese nové možnosti širší spolupráce při zpracování technických norem.

Posledním vystupujícím za ÚNMZ byla zástupkyně ředitele Odboru technické normalizace Zdena Slaná. Paní Slaná shrnula vývoj a současný stav plnění úkolů plánu technické normalizace v roce 2017 a provedla jeho porovnání se situací v roce 2016.

Informovala dále, že v roce 2017 nebyla založena žádná nová technická normalizační komise. V současné době tak působí 114 TNK, které mají celkem 2 247 členů. V letošním roce však byly založeny pracovní skupiny, a to pro oblast Smart Cities, oblast Výrobky spojené se spotřebou energie – Aspekty materiálové efektivnosti pro ekodesign (WG CEN/CLC/TC 10) a oblast Blockchain a technologie distribuovaných účetních knih (WG ISO/TC 307).  

Důležitým ukazatelem je rovněž mezinárodní spolupráce. Paní Slaná vyzdvihla zejména čtyřleté úspěšné působení ÚNMZ v řídicím výboru ISO (ISO Council). Dále pak informovala, že na úrovni evropské a mezinárodní technické normalizace je nyní zapojeno 1 005 expertů, z čehož 7 expertů na pozici Convenor.  Česká technická normalizace také dosáhla v letošním roce významných úspěchů: panu Davidu Komrskovi byla, jako čtvrtému českému expertovi, udělena cena IEC 1906 Awards. V příštím roce vyjde první technická specifikace, jejíž vypracování úspěšně vedl tým ÚNMZ (CEN/TS 17159 Societal and citizen security – Guidance for the hazardous materials (CBRNE) in healthcare facilities) a začalo se rovněž pracovat na zavedení původní ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ jako evropské TS.

Po úvodním bloku proběhl seminář na téma Budoucnost elektromobility pro chytrá města, který prezentoval Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA., předseda Asociace elektromobilového průmyslu.  Hovořil o celkovém vývoji elektromobility až do 21. století, předvedl statistiku všech výhod elektromobilů, možnosti dobíjecích míst i výhled do budoucna. Poukázal na ochranu životního prostředí a možnosti využití přírodních zdrojů k dobíjení elektromobilů a hybridů. Uvedl přehled elektromobilů různých značek dostupných na českém trhu vč. počtu již registrovaných vozů.

Dalším přednášejícím byl Ing. Tomáš Valenta z Českého metrologického institutu, vedoucí oddělení primární etalonáže objemu a průtoku plynů, který se soustředil na Smart metering a jeho důsledky pro metrologii. Charakteristickým rysem koncepce Smart meteringu je dálková obousměrná komunikace mezi centrálou a měřidlem. Ta má umožnit nejen sběr dat z měření, jejich automatické vyhodnocení, ale např. i řízení sítě, připojení a odpojení měřicího místa, informovanost zákazníka o aktuální spotřebě apod.

Na závěr slavnostního shromáždění pak došlo k předání Ceny Vladimíra Lista a čtyř Čestných uznání Vladimíra Lista.  Za rok 2017 byly ceněny tyto osobnosti:

Cena Vladimíra Lista

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru dopravní telematiky.

Medailonek

Čestné uznání Vladimíra Lista

Ing. Lenka Fremrová za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti vodního hospodářství a kvality vod;

Medailonek

doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc. za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru zděných a smíšených konstrukcí;

Medailonek

Václav Macháček za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektroenergetiky;

Medailonek

doc. Ing Eva Nezbedová, CSc. za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru plasty.

 Medailonek

Občerstvení připravené na závěr slavnostního shromáždění vytvořilo příjemný rámec pro neformální diskuse, projednávání pracovních záležitostí i přátelská setkání.

Prezentace

Prezentace Ing. Valenta

Prezentace Ing.Marušinec, Ph.D., MBA

Prezentace Zdeňka Slaná

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti