Světový den normalizace

Dne 14. října se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (sídlo odboru technické normalizace), uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace. Seminář proběhl pod záštitou náměstka předsedy Úřadu, Mgr. Viktora Pokorného. Celosvětovým mottem Světového dne normalizace bylo heslo „Normy jako prostředek řešení klimatických změn“ (Tackling climate change through standards).

Celkem se semináře zúčastnilo okolo padesáti posluchačů. Seminář byl primárně zaměřen na studenty, což se odrazilo i v počtu účastníků z jejich řad, kterých bylo přibližně 25. Ostatní účastníci byli z odborné veřejnosti a praxe.

Přednáškový blok zabezpečovalo několik přednášejících, kteří přiblížili témata týkající se problematiky normalizace.  Akci zahájil úvodním slovem pan náměstek, Mgr. Pokorný, který účastníky akce uvítal a upozornil na znovuzavedení tradice pořádání Světového dne normalizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. První přednáškou byla prezentace Ing. Gabriely Šimonové (odbor technické normalizace ÚNMZ) na téma Normalizace a klimatické změny. V prezentaci bylo popsáno, co jsou klimatické změny a jak je lze pomocí norem pozitivně ovlivňovat. Pro přiblížení tématu přednášky bylo uvedeno několik velmi zajímavých případů z praxe. Po přednášce Ing. Šimonové převzal slovo Ing. Václav Voves (odbor technické normalizace ÚNMZ), který přednášku věnoval problematice mezinárodní spolupráce v oblasti technické normalizace. Přítomné seznámil se vznikem norem, s jejich následným zavedením do soustavy ČSN, se způsobem plánování a s funkcí ústředních správních úřadů, center technické normalizace, technických normalizačních komisí a s prací zpracovatelů. V krátkosti se Ing. Voves zmínil o začlenění do spolupráce na vývoji normalizace s okolními státy jako je Slovensko, Německo a Rakousko. S dalším příspěvkem vystoupil  Ing. Jaroslav Skopal (odbor technické normalizace ÚNMZ) na téma  management kvality, analýza rizik a bezpečnost práce. Díky zkušenostem z přednášek pro studenty vysokých škol byla tato přednáška zajímavá a přinesla odlehčení, pro některé možná až příliš složité problematiky technické normalizace. Na závěr semináře přednesl příspěvek Ing. Jiří Křivánek (odbor technické normalizace ÚNMZ), ve kterém se zabýval  problematikou dostupnosti a přístupu k českým technickým normám. Účastníci byli seznámeni s celkovým systémem distribuce technických norem jak v tištěné, tak i v elektronické podobě, s důrazem na přístup k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím služby ČSN online. Vystoupení všech přednášejících byla oceněna potleskem.

Následovalo poděkování organizátorů akce přítomným za účast a přednášejícím za připravená vystoupení. Na závěr byli účastníci vyzváni k další diskuzi nad připraveným občerstvením ve foyer, přičemž tato diskuze Světový den normalizace uzavřela. Podle reakcí zúčastněných byla akce úspěšná a bude tedy v dalších letech na co navazovat.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti