Studentská soutěž ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2014/2015 a 2015/2016, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

V každé kategorii budou vyhlášeny vždy dvě ceny, a to „Nejlepší diplomová/bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ (spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč) a Čestné uznání v kategorii „Nejlepší diplomová/bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ (spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč).

 

Jaké jsou podmínky účasti v soutěži?

  • Autor práce musí být studentem nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 30 let.
  • Práce musí být podána k obhajobě v akademickém roce 2014/2015 nebo 2015/2016 s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2016
  • Přihlašovaná práce musí být vypracována v českém jazyce
  • Nelze přihlásit práci, která byla do soutěže přihlášena v předchozím ročníku

 

Expertní komise složená ze zástupců ÚNMZ a vybraných zástupců zainteresovaných stran bude hodnotit návaznost práce na technické normy a schopnost jejich aplikování (např. využití ČSN pro tvorbu práce), odbornou kvalitu práce, přínos k současnému stavu poznání, využitelnost práce pro praxi a inovativní přístup k dané problematice ve vztahu k technické normalizaci.

 

Jak se přihlásit?

Splňuje-li uchazeč všechny podmínky účasti, vyplní a zašle do 30. června 2016 přiloženou přihlášku spolu s elektronickou verzí práce (popřípadě i posudky školitele a oponenta) odešle PhDr. Věře Vlkové (vlkova@unmz.cz, ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha 1, 110 02)

Přihláška (docx; 149 Kb)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti