Nové sborníky technické harmonizace ÚNMZ vydané v roce 2010

Příručka ke směrnici pro OOP (aktualizovaná verze)

Sborník obsahuje český překlad komentovaného výkladu jednotlivých článků směrnice 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, s využitím aktuálních poznatků v dané oblasti. Příručku připravila v r. 2006 Evropská komise ve spolupráci s členskými státy, zástupci evropského průmyslu a evropské normalizace. Český překlad příručky představuje její aktualizovanou verzi z 26. srpna 2009. Příručka je určena nejen kompetentním orgánům členských států, ale i notifikovaným subjektům, výrobcům, jejich obchodním zástupcům, distributorům, profesním sdružením apod. Slouží především ke správné interpretaci této směrnice a jejím přínosem je zejména odstraňování překážek volného pohybu zboží v EU. Součástí příručky je i aktualizovaná „Kategorizace osobních ochranných prostředků“.

Prostřednictvím sborníku dostávají všichni zainteresovaní k dispozici ucelené informace usnadňující používání uvedené směrnice, transponované do českého právního řádu nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

 

Terminologie z oblasti metrologie (2. vydání)

Tento sborník by měl být zdrojem základních informací v oblasti terminologie v metrologii a v neposlední řadě též upozornit na problémy, se kterými se v této oblasti setkáváme. Jedním z hlavních trendů je rozšiřování a neustálé doplňování terminologie v metrologii, což je dáno celou řadou skutečností. Jde zejména o rozšiřování metrologie do oblastí, kde byla klasická metrologii dlouho vnímána jen jako doplňková. Proto se zde objevují pojmy z oblasti statistiky, chemie, mikrobiologie, klinické medicíny, posuzování shody a pod.

Sborník obsahuje české a anglické znění dvou nejdůležitějších slovníků v metrologii - Slovník všeobecných a základních termínů v metrologii ve svém 3. vydání (VIM3) a Slovník termínů v oblasti legální metrologie (VIML).

 

Správnou praxí k účinnějšímu dozoru nad trhem

Tento sborník obsahuje český překlad publikace zpracované v rámci projektu EMARS (Zdokonalení dozoru nad trhem prostřednictvím osvědčených postupů -Enhancing Market Surveillance through Best Practice) za finanční podpory Evropské komise. Uvedená publikace je jedním z výstupů výše zmíněného projektu a poskytuje souhrn doporučení určený pro dozorové orgány členských států EU a zemí ESVO/EHP pokud jde o osvědčené metody dozoru nad trhem v oblasti výrobků určených pro spotřebitele, a to pro účely podpory a posílení evropského dozoru nad trhem a dosažení maximální ochrany a bezpečnosti spotřebitele. Je zde uveden legislativní základ pro dozor nad trhem ve výše uvedené oblasti, jeho strukturální zajištění, způsoby plánování a principy výkonu dozoru nad trhem s výše uvedenými výrobky, možnosti a způsoby spolupráce a výměny informací jak mezi dozorovými orgány, tak i s ostatními, zejména celními, orgány aj. Text je velmi zásadní nejen pro pracovníky dozorových orgánů, ale i pro hospodářské subjekty (výroba, dovozci, pověření zástupci výrobců, obchod a distribuce), a v neposlední řadě i pro spotřebitele. Právě vyšší znalosti podnikatelské sféry (hospodářské subjekty) o podstatě dozoru, a také lepší výkon dozoru, vedou k podpoře rovných podmínek pro podnikání a soutěž, stejně jako k lepší ochraně spotřebitelů.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti