Konference pořádaná Skupinou notifikovaných osob (GNB - CPD) k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

Aktuálně: několik prvních postřehů z konference

Konference se konala dne 18. října 2012 v hotelu Le Plaza Hotel v Bruselu. Za Evropskou komisi se akce zúčastnili pan Vicente Leoz-Argüelles (ředitel sekce B1 GŘ pro podniky a průmysl) s kolegy (pan Georgios Katsarakis, pan Tapani Mikkeli a paní Ima Gómez López). Akci moderoval pan Dario Agalbato (president GNB-CPD). Z České republiky se kromě zástupců z řad českých notifikovaných osob konference zúčastnila mj. Ing. Alena Šimková z titulu zástupkyně ČR ve výboru Evropské komise k nařízení CPR (Stálý výbor pro stavebnictví).

 

Zástupci Komise vyjádřili přesvědčení, že přechod na nový právní rámec, kterým je nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (CPR), pozitivním způsobem ovlivní konkurenceschopnost v oblasti stavebnictví

Poté, co od 1. července 2013 CPR plně nahradí stávající směrnici 89/106/EHS (CPD), bude systém nově profitovat z prvků zjednodušení, zprůhlednění, důvěryhodnosti a společného technického jazyka prezentovaného evropskými harmonizovanými normami. Nařízení CPR má stejné cíle a používá stejné nástroje jako směrnice CPD, ale na rozdíl od ní je založeno na jasném rozdělení odpovědností: zdrojem pravidel je CPR, zdrojem metod jsou harmonizované evropské normy a zdrojem kontroly jsou orgány dozoru nad trhem. Nařízení CPR mj. nově zavádí Prohlášení o vlastnostech, a označení CE v rámci CPR dostalo jasný význam. Systém je nastaven tak, aby byla zaručena jednotná aplikace CPR (jedná se o přímo použitelný předpis).

 

Z diskuse vedené k jednotlivým tematickým okruhům vyplynulo, že zástupci Komise považují za nezbytné, aby subjekty pověřené prováděním úkolů třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu CPR (oznámené subjekty) prováděly své úkoly na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti, a aby postupovaly jednotně.

Zástupci Komise varovali před nesprávnou interpretací čl. 66 CPR (Přechodná ustanovení): Stavební výrobky, které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 89/106/EHS přede dnem 1. července 2013, se považují za výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením. Interpretaci některých notifikovaných osob, že ES prohlášení o shodě, které výrobci smějí v souladu s CPD vydávat při uvedení na trh pouze do 30. června 2013, pozbývá od 1. července 2013 platnost, Komise vnímá jako šíření poplašné zprávy. Diskusi mezi notifikovanými osobami o tom, jak prakticky umožnit výrobcům „výměnu“ ES prohlášení o shodě za Prohlášení o vlastnostech, Komise tudíž považuje za zcela bezpředmětnou. Zástupci Komise podotkli, že výrobci mohou v souladu s čl. 66 (2) CPR vypracovat Prohlášení o vlastnostech na základě certifikátů o shodě nebo prohlášení o shodě, které byly v souladu s CPD vydány přede dnem 1. července 2013. Pokud nedojde ke změně normy ani výrobku, mohou výrobek dál dodávat na trh s využitím ustanovení čl. 66 CPR. Připomínáme, že „dodáním na trh“ se pro účely CPR rozumí dodání stavebního výrobku k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně (čl. 2 (16) CPR), a „uvedením na trh“ se pro účely CPR rozumí první dodání stavebního výrobku na trh Unie (čl. 2 (17) CPR)

 

Zástupci notifikovaných osob a Komise rovněž diskutovali o možnosti vypracovat podpůrné materiály k provádění CPR, např. dokument typu „Blue Guide“ adaptovaný na CPR nebo dokumenty obdobné Pokynům a Interpretačním dokumentům vydaným k provádění CPD. Zástupci Komise ve svém vystoupení vysvětlili, že nařízení CPR je z jejich pohledu natolik podrobné, že oznámené subjekty, výrobci, dovozci i distributoři v něm mohou nalézt všechny potřebné informace, aby mohli řádně plnit své povinnosti. Nařízení CPR jako právní předpis zároveň poskytuje potřebné nástroje k aplikaci v praxi, a tudíž jej není třeba interpretovat. Ohledně interpretací CPR zástupci Komise doporučují náležitou obezřetnost. Když Komise volila formu nového předpisu, rozhodla se pro přímo použitelný předpis (nařízení) právě proto, aby zamezila různým výkladům a interpretacím, které vedou ke konfliktu s tímto předpisem, jak tomu bylo v případě CPD. 

Další podrobné informace z konference, určené zejména členům Technické komise ÚNMZ, o stavebních výrobcích, budou počátkem listopadu 2012 zveřejněny na webových stránkách ÚNMZ v sekci Pracovního prostoru.

 

Ing. Alena Šimková

22. října 2012

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti