Koncepce rozvoje NMS ČR na období let 2012 -2016

Vláda ČR na svém zasedání dne 7. prosince 2011 schválila Koncepci rozvoje národního metrologického systému ČR (UV ČR ze dne 7. prosince 2011 č. 901)

Koncepce vychází z analýzy dosaženého stavu, z průzkumu názorů dotčených správních orgánů, podnikatelské sféry a široké odborné veřejnosti a stanoví cíle a opatření vedoucí k jejich dosažení pro období let 2012 až 2016. Na základě reálných potřeb ČR vymezuje cíle pro její další rozvoj.

Cíle rozvoje v oblasti legální metrologie vycházejí ze základních prvků současného jednotného systému měření, z uznávání návaznosti výsledků měření a z harmonizace požadavků na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a certifikačních orgánů, z potřeby intenzivní spolupráce na evropské a celosvětové úrovni a z napojení metrologie na oblast výzkumu a vývoje.

V oblasti legislativy bude prioritou trvalé zabezpečování odpovídající právní úpravy metrologie a kompatibilita právních předpisů ČR s předpisy EU.

Hlavním úkolem v oblasti podpory podnikání bude udržet a rozvíjet metrologickou infrastrukturu podporující inovaci technologií, posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu, jakost služeb a odstraňování technických překážek obchodu.

Koncepce má za cíl rozvíjet prostředí metrologických služeb, které budou podporovat nejenom podnikání, ale i další činnosti z důvodu průřezové působnosti metrologie. Realizace koncepce bude spoluvytvářet prostředí pro zlepšení konkurenceschopnosti i cestou zvýšení dostupnosti metrologických služeb zejména pro malé a střední podnikatelské subjekty tak, aby si je nemusely zajišťovat v zahraničí. Pro podnikatelské prostředí bude koncepce NMS přínosem.

Jednou z důležitých náplní činnosti legální metrologie zůstává ochrana zdraví a bezpečnosti občanů, ochrana spotřebitelů a ochrana oprávněných zájmů stran dotčených měřením obecně.

Důležitým prvkem pro inovace a konkurenceschopnost ekonomiky je také výzkum a vývoj v oblasti metrologie, zajiš´tovaný zejména ČMI a jeho přidruženými laboratořemi a nezbytná spolupráce s vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR, s odbornými pracovišti výzkumu a některými průmyslovými podniky.

Ke zkvalitnění národního metrologického systému bude prohlubována koordinace jak na úrovni ústředních správních orgánů zejména pro potřeby legální metrologie, tak i na úrovni ostatních zainteresovaných subjektů ke spoluvytváření odpovídající technické základny.

V oblasti mezinárodní spolupráce bude i nadále zásadní členství ČR v celosvětových a v evropských organizacích, které se zabývají metrologií, s cílem spolurozhodovat v otázkách vývoje a sjednocování metrologie. Spolupráci pak zajišťovat především aktivním členstvím v Metrické konvenci, organizacích OIML, WELMEC, EURAMET a v pracovních orgánech Evropské únie.

Text usnesení vlády, a další související materiály naleznete zde.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti