Informace a přístup k osobním údajům

 

1.    Totožnost a kontaktní údaje správce: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČO: 48135267, se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1, PSČ 110 00

2.    Subjekty údajů: klienti, dodavatelé správce

3.    Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění zákona a/nebo smlouvy

4.    Účely zpracování: plnění právních povinností, poskytování zboží/služeb

5.    Právní základ pro zpracování (titul): plnění právní povinnosti, plnění smlouvy

6.    Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává

7.    Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění právních povinností,  plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt

8.    Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. A), a c) až f) GDPR. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@unmz.cz V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

9.    Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem

10.  Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti