Den ÚNMZ - prezentace přednášejících a článek

Prezentace přednášejících a článek ze Dne ÚNMZ.

Vážení,

níže naleznete ke stažení prezentace přednášejících ze Dne ÚNMZ 2012 v elektronické podobě a článek. Fotografie zde naleznete v následujících dnech.

Dopolední blok - vystoupení zástupců ÚNMZ:

Prezentace techn. normalizace

Prezentace metrologie

Prezentace mez. vztahy

 

Dopolední blok - vystoupení partnerských organizací ÚNMZ:

Prezentace EURACHEM

Prezentace ČIA

Prezentace AAAO, EUROLAB

 

Odpolední seminářový blok A - technická normalizace:

Prezentace JUDr. Burešová

Prezentace Ing. Kratochvíl

Prezentace Ing. Velát

Prezentace pí Slaná

Prezentace SČS

Prezentace Česká stavební akademie

 

Odpolední seminářový blok B - stavební výrobky:

Prezentace Ing. Šimková + Sylabus

Prezentace Ing. Brach

Prezentace Ing. Chloupek 

Prezentace Ing. Chloupek II.

 

Dne 14. února 2012 se uskutečnilo setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ, Úřad) na semináři „Den ÚNMZ – 2012“. Již třetím rokem se akce konala v prostorách kongresového hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Rovněž rozdělení akce zůstalo stejné jako v předchozích letech, tedy na hlavní dopolední blok vystoupení zástupců ÚNMZ a partnerů Úřadu a odpolední odborné semináře.

Počet zájemců o účast na této tradiční akci byl opět o něco vyšší než v předchozím roce, tentokrát se počet účastníků blížil 240. Počet vystavovatelů z řad partnerských organizací Úřadu se prakticky ustálil, poprvé se však prezentoval zájemce i z řad prodejců technických norem, společnost NORMSERVIS. Účastníkům tak bylo umožněno se seznámit podrobněji s činnostmi těchto organizací. Pozitivem byl dostatečný prostor, který měli vystavovatelé k dispozici díky umístění prezentací a občerstvení do samostatného sálu Zenit sousedícího se sálem Nadir v němž se uskutečnil hlavní program.

Hlavní dopolední program, rozdělený tradičně do dvou bloků, zahájil v zastoupení předsedy Úřadu, Ing. Milana Holečka, který se nečekaně musel zúčastnit zahraniční pracovní cesty (podpis Dohody v Turecku o níž referujeme na jiném místě našich www), úvodním slovem náměstek předsedy Úřadu, Mgr. Viktor Pokorný.

Po jeho vystoupení následoval projev zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ředitelky odboru technické harmonizace a spotřebitele, Ing. Ivany Kocové, PhD.

Poté již následoval blok příspěvků vedoucích zaměstnanců ÚNMZ, který zahájil Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel odboru technické normalizace. Následovala vystoupení dalších ředitelů odborů Úřadu, kteří zrekapitulovali vývoj za uplynulý rok v jim svěřené oblasti. U řečnického pultu se tak vystřídali: Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie, Ing. Viktor Brach, ředitel odboru státního zkušebnictví a Ing. Miroslav Chloupek, ředitel odboru mezinárodních vztahů.

Dopolední blok semináře byl rozdělen přestávkou, ve  které bylo pro účastníky zajištěno drobné občerstvení a ve foyer a přilehlém sále se odehrávala živá diskuze. Poté následovala druhá část dopoledního bloku, ve které zástupci partnerských organizací Úřadu představili jimi zastupované instituce, přiblížili hlavní aktivity v roce 2011, spolupráci s ÚNMZ a významné činnosti pro rok 2012. Příspěvky partnerů probíhaly v tomto pořadí: jako první vystoupil za Českou obchodní inspekci (ČOI) Ing. Milan Pražák – ředitel sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele, následovalo vystoupení ředitele Českého institutu pro akreditaci (ČIA), Ing. Jiřího Růžičky, MBA,  vystoupení  Ing. Jiřího Soboly, zastupující ho EUROLAB a AAAO a Ing. Davida Mildeho, předsedy EAURACHEMu – ČR. O možnost vystoupit v průběhu bloku partnerů Úřadu požádali Ing. Immo Bellman za Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ing. Václav Bursa, člen výboru České metrologické společnosti (ČMS), vystoupení jim bylo umožněno a oba přednesli své krátké příspěvky. Poté již následovalo závěrečné slovo náměstka předsedy ÚNMZ, Mgr. Viktora Pokorného, který poděkoval účastníkům a vystupujícím, pozval je k připravenému občerstvení  a účasti na odpoledních tematických seminářích.

Po polední přestávce se již hosté rozdělili podle svých preferencí na seminář zaměřený na problematiku technické normalizace – „Nové přístupy v oblasti technické normalizace“ jehož garantem byl odbor technické normalizace pod vedením Ing. Jiřího Kratochvíla a na seminář zaměřený na problematiku stavebních výrobků, jenž se konal pod záštitou ředitele odboru mezinárodních vztahů Ing. Miroslava Chloupka. Data z prezence hovořila o větším počtu zájemců o seminář odboru technické normalizace, skutečnost však byla jiná a na obou odpoledních seminářích byl zhruba totožný počet posluchačů (cca 100).

V semináři věnovaném problematice technické normalizace postupně zazněla vystoupení zástupců tohoto odboru, JUDr. Zdeňky Burešové, Ing. Jiřího Kratochvíla, Ing. Tomáše Veláta  a paní Zdeňky Slané a vystoupení externích přednášejících – pana Viléma Roletzského z firmy KALIBR GROUP, s.r.o., Ing. Libora Nováka za Sdružení českých spotřebitelů a paní Pavly Klocové prezentující Českou stavební akademii.

V rámci semináře věnovaného problematice stavebních výrobků vystoupil ředitel odboru mezinárodních vztahů, Ing. Miroslav Chloupek, dále pak Ing. Alena Šimková a Ing. Viktor Brach. U tohoto semináře proběhla i rozsáhlá diskuze, která přesáhla původně plánovaný rozsah semináře.

Závěrem je třeba poděkovat účastníkům Dne ÚNMZ za projevený zájem o problematiku „technické harmonizace“, pozornost a potlesk, který vystupujícím věnovali. Poděkovat je třeba i všem přednášejícím a partnerům Úřadu za jejich odborná vystoupení a prezentace v doprovodném programu.

Věříme, že pro přípravu dalšího Dne ÚNMZ je na co navazovat a že se při příležitosti jeho konání znovu setkáme v roce 2013.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti