24. ZASEDÁNÍ GENERÁLNÍ KONFERENCE PRO VÁHY A MÍRY

Generální konference pro váhy a míry (CGPM) je vrcholným orgánem mezivládní dohody Metrická konvence a tvoří ji delegáti všech členských států. Zasedání CGPM probíhají ve čtyřletých periodách a letošní již 24. zasedání se konalo ve dnech 17. až 21. října v Paříži.

Předmětem jednání konference je zejména schvalování výsledků plynoucích z metrologického výzkumu, přijímání významných usnesení týkajících se organizace a rozvoje Mezinárodního úřadu pro váhy a míry (BIPM) a odborné diskuse o zajišťování rozvoje měření na nejvyšší dosažitelné úrovni.

V souladu s usnesením vlády ČR se 24. zasedání CGPM zúčastnila delegace ČR vedená předsedou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ing. Milanem Holečkem.

Na zasedání CGPM byla schválena usnesení k závažným bodům jednání:

Usnesení 1:           O budoucí možné revizi Mezinárodní soustavy jednotek SI

Usnesení 2:           O důležitosti mezinárodní spolupráce zaměřené na vazbu měření ke sledování klimatických změn k soustavě SI

Usnesení 3:           Dotace BIPM pro léta 2013-2015

Usnesení 4:           O statutu přidruženého státu k CGPM

Usnesení 5:           O přijetí ekonomik jako přidružených k CGPM

Usnesení 6:           O finančních pohledávkách členských států k Metrické konvenci

Usnesení 7:           O dohodách o restrukturalizaci dluhu mezi CIPM a členskými subjekty Metrické konvence, které jsou ve zpoždění při hrazení svých finančních nedoplatků

Usnesení 8:           O revizi praktického návodu pro metr a vývoj nových etalonů optických frekvencí

Usnesení 9:           O přijetí společného pozemního referenčního systému

Usnesení 10:         O roli, misi, cílech, dlouhodobé strategii a řízení BIPM.

Vzhledem k finanční náročnosti prací BIPM byl program prací schválen jen na období 2013-2015 a příští Generální konference pro váhy a míry tak bude svolána neobvykle již za 3 roky, tzn. v roce 2014.

Veškeré informace o činnosti BIPM a jednotlivých poradních výborů jsou dostupné na www.bipm.org.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti